fbpx

“หมอคู่คิดส์” แอปฯ หมอเด็กออนไลน์

ข้อกำหนดการใช้บริการ

ข้อกำหนดการใช้บริการของหมอคู่คิดส์ (MorKooKids)

ข้อกำหนดการใช้บริการ
ของหมอคู่คิดส์ (MorKooKids)

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

www.morkookids.com (“เว็บไซต์”) เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำเพื่อการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล MorKooKids (“Application”) เป็นช่องทางให้ผู้ใช้บริการ (“ท่าน”) (ทั้งนี้กรณีที่ท่านต้องการใช้บริการของ Application ให้กับบุตรหลานของท่านหรือบุคคลในปกครองของท่าน ให้คำว่าท่านรวมถึงบุคคลดังกล่าวด้วย) ได้รับบริการจากแพทย์ เภสัชกร พยาบาล (“บุคลากรทางการแพทย์”) ภายใต้การควบคุมของกวิวุธคลินิกด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์และกุมารเวชศาสตร์  (เลขที่ใบอนุญาต  10102002665) (“คลินิก”) ในการให้บริการทางแพทย์ของบุคลากรทางการแพทย็์ผ่าน Application ซึ่งดำเนินการบริหารและจัดการโดยบริษัท ลูลู่ เทคโนโลยี จำกัด (“บริษัท”) (คลินิกและบริษัทรวมเรียกว่า “เรา”)

ข้อกำหนดนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างท่านกับเรา เพื่อให้ท่านเข้าใจข้อกำหนดในการใช้บริการ Application ตลอดจนเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้เราอาจกำหนดรายละเอียดสำหรับบางกรณีเพิ่มเติมภายใน Application 

ข้อความสำคัญ 

ท่านรับทราบและเข้าใจว่าบริษัทมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแต่เป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการ Applicaition เพื่อให้คลินิกให้บริการท่านโดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น การดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นใน Application จะเป็นการให้บริการทางการแพทย์ต่อเมื่อ ท่านได้รับบริการจากบุคคลากรทางการแพทย์เท่านั้น

กรณีที่ท่านเห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ถือว่าท่านได้สละสิทธิการเรียกร้องต่าง ๆ กับเราแล้วที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์หรือ Application เว้นแต่ความเสียหายของท่านจะเกิดขึ้นความประมาทอย่างร้ายแรงหรือการฉ้อฉล  แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินของท่านในทุกกรณี 

ท่านรับทราบและเข้าใจว่า การใช้บริการ Application ไม่เหมาะสมกับความต้องการท่านในกรณีที่ท่านมีความจำเป็นทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

1. การให้บริการของ Application 

     1.1. ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลตามที่บริษัทกำหนดได้ ทั้งนี้ไม่ว่าบริการที่ท่านได้รับนั้นจะมีค่าบริการหรือไม่ 
     1.2. เป็นสื่อกลางเพื่อให้ท่านได้รับการบริการจากบุคลากรทางการแพทย์ในรูปแบบการแพทย์ทางไกล โดยที่ท่านเป็นผู้ชำระค่าบริการตอบแทนการรับบริการ (เว้นแต่คลินิกไม่คิดค่าบริการนั้นจากท่าน) 
     1.3. เป็นสื่อกลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่แพทย์สั่งจากร้านขายยาใกล้ที่อยู่อาศัยของท่านและส่งมอบให้ท่านโดยผู้บริการขนส่งในกรณีที่ท่านต้องการ 
     1.4. เป็นสื่อกลางในเรียกสินไหมค่ารักษาพยาบาล กับบริษัทประกันภัยที่เป็นพันธมิตรกับ Application ทั้งนี้การวินิจฉัยของบริษัทประกันภัยไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับเรา 
     1.5. ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพ 
     1.6. แจ้งข้อมูลสถานพยาบาลที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่อยู่อาศัยของท่าน 
     1.7. บริการอื่น ๆ ที่จะมีต่อไปในอนาคต โดยปรากฎในข้อกำหนดนี้

2. การใช้บริการ Application 

     2.1. ท่านให้การรับรองว่าท่านมีอายุเกิน 20 ปี กรณีที่ท่านอายุต่ำกว่านั้น ผู้ใช้อำนาจปกครองของท่านจะต้องให้ความยินยอมในการใช้บริการด้วย   
     2.2. ท่านใช้บริการ Application นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเท่านั้น หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ที่อยู่ในปกครองของท่านเท่านั้นกรณีที่ผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ด้วยเหตุดังกล่าว Application อาจร้องขอให้ท่านเปิดกล้องเพื่อในขณะรับบริการ หากท่านปฏิเสธ ถือว่าท่านไม่ต้องการรับบริการจากบุคลากรทางการแพทย์ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของคลินิกในการเรียกรับค่าบริการจากท่าน
     2.3. ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของท่านทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ Application ทั้งนี้ไม่ว่าสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยของท่านจะเรียกร้องได้หรือไม่ก็ตาม 
     2.4. ท่านสามารถทำนัดหมายกับบุคลากรทางการแพทย์ล่วงหน้าได้ตามที่ Application กำหนด
     2.5. Application พยายามจะจัดการให้ท่านได้รับบริการจากบุคลากรทางการแพทย์ตามเวลาที่ท่านทำนัดหมายล่วงหน้า อย่างไรก็ดีหากบุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถให้บริการท่านได้ตามเวลาดังกล่าว ท่านรับทราบว่าอาจได้รับการช้ากว่าเวลาที่ท่านทำนัดหมายรวมถึงถูกยกเลิกนัดโดยอาจไม่มีการแจ้งล่วงหน้าในเวลาที่สมควรได้ โดยท่านมีสิทธิจะเลือกใช้บริการจากบุคลากรทางการแพทย์ท่านอื่นแทนได้ 
     2.6. Application อาจมีการติดตามสอบถามข้อมูลจากท่านภายหลังการใช้บริการเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของ Application ตลอดจนนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาทางการศึกษาของวิชาชีพเวชกรรม 
     2.7. ภายหลังจากการรับบริการจากบุคลากรทางการแพทย์แล้ว ท่านรับทราบว่าท่านอาจไม่สามารถติดต่อกับแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการท่านได้ 
     2.8. ข้อมูลของท่านที่ได้รับจากบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด ท่านยินยอมให้เราสามารถเข้าถึงได้ เพื่ออำนวยความสะดวกท่านในการให้บริการท่านในอนาคต

3. รายละเอียดของ Application 

ท่านรับทราบและเข้าใจว่า 

     3.1. บริษัทไม่ได้เป็นตัวแทน ตัวการ หรือนายจ้างบุคลาทางการแพทย์และคลินิกแต่อย่างใด
     3.2. การพิจารณา ให้คำแนะนำ ตลอดจนการสั่งยาหรือเวชภัณฑ์ใด ๆ เป็นการดำเนินการโดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น เราไม่สามารถควบคุมการใช้วิจารณญาณของบุคลากรทางการแพทย์ได้
     3.3. การรับคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ผ่าน Application ไม่สามารถทดแทนการให้บริการโดยสถานพยาบาลโดยตรงได้ทั้งหมด 
     3.4. แม้ Application จะได้คัดเลือกร้านยาที่น่าเชื่อถือมาร่วมให้บริการกับ Application เราไม่สามารถรับรองถึงความความปลอดภัยของยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ท่านได้ 
     3.5. กรณีท่านต้องการให้ Application ช่วยประสานจัดซื้อและจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ Application สามารถดำเนินการประสานงานให้กับท่านได้เท่านั้น Application ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะมีผู้ขายหรือผู้ขนส่งให้ท่านหรือไม่ 
     3.6. ค่าบริการของบุคลากรทางการแพทย์นั้น หากบุคลากรทางการแพทย์ได้ดำเนินการให้บริการท่านเสร็จแล้ว ท่านไม่สามารถปฏิเสธการชำระ หรือขอเงินคืนภายหลังได้ ส่วนค่ายาและเวชภัณฑ์นั้น ท่านสามารถขอรับเงินคืนได้เฉพาะกรณีที่ยาหรือเวชภัณฑ์นั้นเสียหายก่อนที่ท่านจะได้รับ หรือไม่ถูกต้องตามที่แพทย์สั่งให้ท่านเท่านั้น โดยเงินที่คืนนั้นไม่รวมถึงค่าขนส่งแต่อย่างใด ทั้งนี้การเรียกร้องเนื่องจากความเสียหายของยาหรือเวชภัณฑ์นั้น ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่ได้รับยาหรือเวชภัณฑ์ดังกล่าว
     3.7. การเรียกร้องใดๆ เกี่ยวกับการบริการโดยบุคลากรทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนประกันภัย ซึ่งรวมถึงการคืนหรือเปลี่ยนยาและเวชภัณฑ์ ท่านสามารถแจ้งให้เราช่วยประสานงานได้แต่เราไม่สามารถแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจของบุคคลดังกล่าวได้ (เว้นแต่กรณีการคืนเงินเนื่องจากความเสียหายของยาหรือเวชภัณฑ์ตามข้อ 3.6)
     3.8. บัญชีของท่านอาจถูกระงับหรือลบได้ หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้หรือท่านมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึง Application อาจถูกเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือระงับการให้บริการได้ ซึ่งเราอาจจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ 

4. ข้อกำหนดอื่น ๆ 

ท่านรับทราบและเข้าใจว่า 

     4.1. คุณภาพของอุปกรณ์ในการเข้าถึง Application และสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีผลต่อคุณภาพการให้บริการของ Application 
     4.2. เว็บไซต์นี้อาจเชื่อมต่อกับกับเว็บไซต์อื่นได้ ทั้งที่อาจอยู่และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเราเพื่อให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น เราไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สินค้า หรือบริการที่แสดงหรือเสนอบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเรา อีกทั้งเราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือปลอดภัยของเว็บไซต์นั้นได้  
     4.3. หากข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งไม่สามารถใช้บังคับใช้ได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดอื่นที่ใช้บังคับได้ยังมีผลใช้บังคับต่อไป
     4.4. ข้อโต้แย้งใด ๆ ของท่านที่เกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ฺและ Application อยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายและศาลของประเทศไทย
     4.5. ข้อกำหนดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ท่านควรตรวจสอบข้อกำหนดนี้ทุกครั้งก่อนใช้บริการเว็บไซต์และ Application เสมอ
     4.6. ท่านสามารถติดต่อเรารวมถึงติดต่อ Application ได้ผ่าน

สถานที่: บริษัท ลูลู่ เทคโนโลยี จำกัด

1477/1 ซอย พัฒนาการ31/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

Email: Support@MorKooKids.com