fbpx

“หมอคู่คิดส์” แอปฯ หมอเด็กออนไลน์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของหมอคู่คิดส์ (MorKooKids)

นโยบายความเป็นส่วนตัว
ของหมอคู่คิดส์ (MorKooKids)

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

www.morkookids.com (“เว็บไซต์”) เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำเพื่อการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล MorKooKids (“Application”) ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้ใช้บริการ (“ท่าน”) (ทั้งนี้กรณีที่ท่านต้องการใช้บริการของ Application ให้กับบุตรหลานของท่านหรือบุคคลในปกครองของท่าน ให้คำว่าท่านรวมถึงบุคคลดังกล่าวด้วย) ได้รับบริการจากแพทย์ เภสัชกร พยาบาล (“บุคลากรทางการแพทย์”) ภายใต้การควบคุมของกวิวุธคลินิกด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์และกุมารเวชศาสตร์  (เลขที่ใบอนุญาต  10102002665) (“คลินิก”) ในให้บริการทางแพทย์ของบุคลากรทางการแพทย์ผ่าน Application ซึ่งดำเนินการบริหารและจัดการโดยบริษัท ลูลู่ เทคโนโลยี จำกัด (“บริษัท”) (คลินิกและบริษัทรวมเรียกว่า “เรา”) 

เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า

เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของ และเพื่อให้ท่านได้รับความคุ้มครองในสิทธิความเป็นส่วนตัวรวมทั้งมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล ลบ และทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรา (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) เราจึงได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบาย”) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฎต่อไป 

ข้อความสำคัญ 

ท่านเข้าใจและยอมรับว่าการใช้บริการ Application ผ่านการสร้างบัญชีของท่าน การใช้เว็บไซต์ การให้ข้อมูลต่าง ๆ ของท่าน ที่ท่านเป็นผู้กรอกข้อมูลใน Application เป็นการให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลของท่านแล้ว 

กรณีที่ท่านไม่เข้าใจหรือไม่ยินยอมตามเงื่อนไขของนโยบายฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการ Application หรือเว็บไซต์ได้ ทั้งนี้กรณีภายหลังจากสร้างบัญชี หากท่านปฏิเสธการให้ข้อมูลของท่านเพิ่มเติมเราถือว่าท่านปฏิเสธการใช้บริการ Application หรือเว็บไซต์ในส่วนดังกล่าวด้วย 

หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี ผู้ใช้อำนาจปกครองของท่านต้องได้ให้ความยินยอมในใช้บริการ Application ก่อน

1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

     1.1. เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านเพื่อใช้บริการ Application อาทิ เพื่อใช้ประเมินสุขภาพของท่าน เพื่อให้คำแนะนำทางสุขภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ เพื่อการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัย เพื่อการให้บริการภายหลังการรับบริการ หรือเพื่อให้สามารปฏิบัติตามคำสั่งของท่านได้
     1.2. เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการและให้บริการ Application การบำรุงรักษาระบบ Application ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ Application รวมถึงเว็บไซต์
     1.3. เพื่อประโยชน์ในด้านความปลอดภัย อาทิ มาตรการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเพื่อป้องกันการฉ้อโกง
     1.4. เพื่อการดำเนินการทางตลาดและวิเคราะห์ข้อมูล อาทิ การแจ้งข้อมูลข่าวสารและสิทธิให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้กับเรา รวมถึง email และ SMS 
     1.5. เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฏระเบียบ และคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 1 เรามีความจำเป็นต้องดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อการประมูลผลโดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เราได้รับจากท่านผ่าน Application รวมถึงที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ Application การเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งรวมถึงการทำแบบสอบถาม การโต้ตอบกับระบบของใน Application (ผ่านข้อความ เสียง และวิดีโอ) ตลอดจนการสนทนากับแพทย์ (ผ่านข้อความ เสียง และวิดีโอ) คำแนะนำของแพทย์  และข้อมูลดังนี้  

     2.1. ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีที่เกิด สถานภาพ ที่อยู่อาศัย ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ข้อมูลการติดต่อ email หมายเลขโทรศัพท์ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ชื่อบัญชีการติดต่อทางออนไลน์ ศาสนา ข้อมูลพฤติกรรมการอุปโภคบริโภค
     2.2. ข้อมูลสุขภาพ อาทิ ข้อมูลโรคประจำตัว น้ำหนัก ส่วนสูง ข้อมูลอาการเจ็บป่วย ข้อมูลการใช้และการแพ้ยา ข้อมูลการแพ้อาหาร พฤติกรรมทางเพศ สุขภาพจิต ข้อมูลจากผลห้องปฏิบัติการ รังสีวิทยา ข้อมูลการได้รับวัคซีนและภูมิคุ้มกัน
     2.3. ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ อาทิ ข้อมูลการสนทนาระหว่างการใช้ Application ทั้งในรูปแบบของภาพนิ่ง วีดีโอ ตัวอักษร คลิปเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนหรือข้อมูลการสอบถามของท่าน ตลอดจนการเข้าชมเว็บไซต์
     2.4. ข้อมูลคำแนะนำและการบันทึกของแพทย์ที่เกิดขึ้นจากใช้บริการ Application ของท่าน
     2.5. ข้อมูลประกันสุขภาพ และข้อมูลการเรียกเก็บและชำระเงิน อาทิ ข้อมูลบัตรเครดิต เดบิต
     2.6. ข้อมูลสุขภาพที่ได้รับจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่าน (อาทิ Smart Watch สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน) เข้ากับ Application ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเชื่อมต่อเท่านั้น
     2.7. ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ได้จาก Global Positioning System

3. การประมวลผลข้อมูล การเปิดเผยและการส่งต่อข้อมูล

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลของท่านจะถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ของเราที่ระบุไว้ในข้อ 1 โดย เราจะนำข้อมูลที่ท่านให้กับเราไปประมวลผลเพื่อนำไปสู่การให้บริการกับท่าน ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

     3.1. นำข้อมูลที่ท่านให้กับเราเมื่อมีการเปิดบัญชีและข้อมูลที่ท่านโต้ตอบ ให้ หรือสอบถามกับระบบของ Application มาใช้ในการประเมินสุขภาพของท่าน รวมถึงประกอบการแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์
     3.2. กรณีที่ท่านต้องการพบแพทย์ผ่าน Application ข้อมูลที่บุคลากรทางการแพทย์ได้ทำการแนะนำผ่าน Application รวมถึงการสนทนาของท่านที่เกิดขึ้นใน Application จะถูกจัดเก็บไว้ในระบบของเราด้วย
     3.3. ข้อมูลตามข้อ 1 และ 3.2 จะถูกนำมาพัฒนาระบบและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงระบบปัญญาประดิษฐ์ (“AI”) แต่ทั้งนี้เฉพาะข้อมูลที่นำไปพัฒนาระบบ AI นั้นจะเป็นข้อมูลที่ผ่านกระบวนการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้และกลายเป็นข้อมูลนิรนามแล้ว
     3.4. เราจะส่งข้อมูลคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ ใบสั่งยาของท่านให้แก่ร้านยา กรณีท่านต้องการซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามคำแนะนำของแพทย์ และส่งที่อยู่ ชื่อ พร้อมเบอร์ติดต่อของท่านให้แก่ผู้ขนส่งเพื่อจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ให้ท่าน
     3.5. เราจะส่งคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ ภาพและเสียงการสนทนาของท่านกับแพทย์ ค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนข้อมูลตามที่บริษัทประกันภัยของท่านร้องขอให้กับบริษัทประกันภัยของท่านในกรณีที่ท่านต้องการให้เราประสานงานเรียกสินไหมค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัย รวมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทประกันภัยร้องขอ
     3.6. เราจะส่งข้อมูลของท่านให้กับหน่วยงานรัฐหรือผู้มีอำนาจ กรณีการดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อประโยชน์ฉุกเฉินของท่าน
     3.7. เราจะส่งข้อมูลการแจ้งนัด ค่าบริการ ผลคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ สถานะการใช้บริการให้แก่ท่านผ่าน Application รวมถึง email และทาง sms ตามข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา
     3.8. ท่านจะได้รับข้อมูลทางการตลาดจากบริษัท อาทิ ข้อมูลการให้บริการ กิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านการแจ้งเตือนทั้งใน Application ทาง email หรือ sms กรณีที่ท่านไม่ต้องการการแจ้งข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถปิดการแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ของท่าน (กรณีแจ้งเตือนใน Application) หรือแจ้งให้เราทราบผ่าน email ของบริษัท (กรณี email หรือ โทรศัพท์)
     3.9. เราจะมีการส่งข้อมูลของท่านไปยังบริษัทที่มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Application เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา Application ในอนาคตต่อไป (ได้แก่ บริษัทลูลู่ เทคโนโลยี จำกัด)
     3.10. กรณีที่ท่านมีการบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลใด ๆ ที่เราได้กำหนด เราจะส่งข้อมูลของท่านให้แก่กรมสรรพากรและองค์กรการกุศลที่ท่านได้ร่วมบริจาค เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของท่าน
     3.11. เราจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความอนุญาตจากท่านก่อน กรณีที่เราจะโอนข้อมูลของท่านออกนอกประเทศ รวมถึงการที่ต้องส่งข้อมูลของท่านเพราะท่านเป็นคู่สัญญากับผู้รับข้อมูลอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ดีท่านรับทราบว่าเรามีการจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระบบ cloud และระบบที่เกี่ยวข้องกับ software ที่มีผู้เกี่ยวข้องอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เราจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่มีความจำเป็นต่อการประมูลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

4. การเก็บรักษาข้อมูล

เพื่อการให้บริการท่านอย่างมีคุณภาพ เราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตลอดที่บัญชีของท่านมีผลใช้บังคับ (ไม่น้อยกว่า 5 ปีแต่ไม่เกิน 10 ปีนับจากการใช้บริการครั้งสุดท้าย) กรณีที่ท่านไม่ประสงค์จะใช้บริการหรือต้องการให้เรายกเลิกการจัดเก็บข้อมูลของท่านใน Application ท่านสามารถแจ้งลบบัญชีของท่านได้ทันที โดยเราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้ต่อไปอีก 10 ปีนับแต่บัญชีของท่านถูกลบไป แต่ทั้งนี้ท่านรับทราบว่าข้อมูลที่ได้นำไปพัฒนาตามข้อ 3.3 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้นั้น บริษัทไม่สามารถดำเนินการลบหรือเรียกคืนได้ 

5. สิทธิในข้อมูลของท่าน

ท่านรับทราบว่าท่านมีสิทธิในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้ นอกจากที่ได้กล่าวถึงมาก่อนหน้านี้ 

     5.1. เพิกถอนการให้ความยินยอมในการประมวลผลของเราได้ตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงการลบบัญชี ของท่านด้วย ทั้งนี้การเพิกถอนการประมวลผลข้อมูลในสาระสำคัญอาจทำให้ ท่านไม่สามารถรับบริการใด ๆ ของ Applcation ได้ อย่างไรก็ดีเราอาจไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากเป็นการขัดกับกฎหมายหรือทำให้เราผิดสัญญากับบุคคลอื่น อาทิ บริษัทประกันภัยที่ท่านได้ทำสัญญาไว้ รวมถึงข้อจำกัดทางเทคโนโลยี
     5.2. เข้าถึงข้อมูลของท่านและขอให้เราสำเนาข้อมูลรวมถึงขอให้เราเปิดเผยที่มาข้อมูลอื่น ๆ ของท่านที่เราได้รับจากบุคคคลอื่น
     5.3. ขอแก้ไขข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง หรือทำให้ข้อมูลของท่านให้กลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
     5.4. ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลของท่าน คัดค้านการใช้ข้อมูลแต่ทั้งนี้ท่านรับทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลต่อการให้บริการ Application ได้
     5.5. ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
     5.6. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้เราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็ว แต่ไม่ช้ากว่า 30 วันนับแต่ได้รับคำขอจากท่าน

6. มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับข้อมูล

เรารับรองว่าเรามีมาตรฐานในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และอยู่ในระดับที่เท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานตามที่กฎหมายของประเทศไทยกำหนด โดยเรากำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่านทั้งหมดต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่เรากำหนดทั้งหมด กรณีที่ข้อมูลของท่านไม่ได้รับความปลอดภัยใด ๆ เราจะรีบแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการแก้ไขโดยไวที่สุด 

กรณีที่เราแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ เราจะประกาศนโยบายฉบับใหม่หรือที่ได้แก้ไขผ่านช่องทางเดียวกับที่ท่านได้รับทราบนโยบายนี้ และเราขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้ทุกครั้งที่ใช้งาน Application และเว็บไซต์

7. คุกกี้ (Cookies) 

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายการใช้คุกกี้ (โปรดอ่านนโยบายดังกล่าว) 

การติดต่อเราและท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของนโยบายนี้

สถานที่: บริษัท ลูลู่ เทคโนโลยี จำกัด

1477/1 ซอย พัฒนาการ31/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

Email: Support@MorKooKids.com